[1]
A. Ali, “Karachi kay Nu Umar Mehnatkash Bachaye aur Bachiyan Ek Jaiza”, PJASS, vol. 6, no. 1, pp. 1–2, Sep. 2017.