(1)
Ali, A. Karachi Kay Nu Umar Mehnatkash Bachaye Aur Bachiyan Ek Jaiza. PJASS 2017, 6, 1-2.